Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A

Podpisanie umowy o dofinansowanie SORW dniu 15.06.2018 roku w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Wydziału Ocen i Monitorowania w Warszawie doszło do podpisania Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0257/18-00 Projektu pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie" nr POIS.09.01.00-00-0257/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Beneficjentowi SPZOZ w Wolsztynie udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie : 3 188 364,16 PLN (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt osiem trzysta sześćdziesiąt cztery 16/100 PLN).

Przedstawiany projekt będzie realizowany w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlane związane z wewnętrznymi robotami instalacyjno- budowlanymi pomieszczeń w których został zlokalizowany SOR, w nowo dobudowanym skrzydle Szpitala (budynek F) oraz działania związane z wyborem dostawców sprzętu medycznego oraz wyposażenia przewidzianego do zakupu w ramach projektu (dostawa zamówionych sprzętów, montaż oraz ich eksploatacja).

Efektem projektu będzie powstanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie, posiadającego dwa stanowiska intensywnej terapii, dwa stanowiska na sali zabiegowej, trzy stanowiska intensywnego nadzoru oraz objęcie wsparciem mieszkańców powiatu wolsztyńskiego oraz części mieszkańców powiatów sąsiadujących z powiatem wolsztyńskim tj. powiatu nowotomyskiego, grodziskiego, kościańskiego i leszczyńskiego. Dodatkowo powstały w szpitalu SOR będzie gotowy świadczyć pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych mających miejsce na drogach krajowych przebiegających przez powiat oraz powiaty sąsiednie (bliskość Autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S3).

Szpital jest organizacyjnie gotowy do rozpoczęcia realizacji w/w projektu.

SOR 2018 SOR 2018 SOR 2018 SOR 2018

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2018