Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. (Dz. U. rok 2011,nr151,poz.896). Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz prawo wykonywania zawodu należy złożyć w oryginale. Dopuszcza się złożenie kopii innych dokumentów, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata pod warunkiem poświadczenia za zgodność z oryginałem. Poświadczenie może być dokonane przez kandydata, przy czym na prośbę komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w § 12 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz.182 z późn. zm. ) należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

ul. Wschowska 3,
64-200 Wolsztyn
z adnotacją na kopercie:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu korespondencyjnego.

O zachowaniu złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych wraz z podaniem o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte konkursem, w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ w Wolsztynie, na podstawie art. 6 ust.1 RODO"

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie są udostępniane do wglądu w sekretariacie Dyrektora znajdującym się w budynku D Zakładu, przy ul. Wschowskiej 3, w godzinach od 8:00 do14:00.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

zmodyfikowano: 2019-04-24 14:30:24   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja