Telefon: 68 347 7300
A-   A   A+     A  A
Start « O Szpitalu «

Technik farmaceutyczny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Technik farmaceutyczny

Niezbędne kwalifikacje, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe:

 1. Kwalifikacje zawodowe:
  • wykształcenie: średnie
  • kierunek: technik farmaceutyczny
  • certyfikaty: --
  • uprawnienia: --
 2. Kompetencje:sumienność, dokładność, zaangażowanie, praca zespołowa
 3. Doświadczenie zawodowe: wskazane, możliwość odbycia praktyki zawodowej absolwenta
Ogólny zakres obowiązków:

Wymagane dokumenty:

Oświadczenia, o których mowa powyżej mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko technik farmaceutyczny, ogłoszonego 12 czerwca 2019 r. i prowadzonego przez SPZOZ w Wolsztynie. " "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez SPZOZ w Wolsztynie przez okres najbliższych 9 miesięcy."

Oferujemy:

Dokumenty należy składać w Sekretariacie SPZOZ w Wolsztynie lub przesłać pocztą do dnia 24 czerwca 2019 r. pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, Ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko……."
lub na e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
Bliższych informacji udziela Marta Horowska, kontakt 501 334 542
Aplikacje, które wpłyną do SPZOZ w Wolsztynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3 64-200 Wolsztyn
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.); natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
SPZOZ w Wolsztynie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
zmodyfikowano: 2019-06-13 08:14:29   

Witryny powiązane

Powiat Wolsztyn Miasto Wolsztyn Gmina Przemęt Gmina Siedlec Stowarzyszenie SNRRSP NFZ Poznań BIP Szpitala
System Zarządzania Jakością Ranking Rzeczpospolita 2019 Ranking Rzeczpospolita 2018 Akredytacja