Treść artykułu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://spzozwolsztyn.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-10-25
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-10-25


Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:

 • brak dostępności tłumacza języka migowego


Wyłączenia:

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,


Skróty klawiaturowe:

 • W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Przygotowanie deklaracji.

 • Data sporządzenia deklaracji: 2021-05-11


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli głoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Dane kontaktowe:

 • zgłoszenia można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
  adres: 64-200 Wolsztyn ul. Wschowska 3
  email: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
  telefon: 68 347 73 55


Skargi.

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
adres: 64-200 Wolsztyn ul. Wschowska 3
email: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
telefon: 68 3477355

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/