Treść artykułu

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.
 4. Odmowa udostępnienia dokumentacji wymaga pisemnego podania przyczyny.
 5. Udostępnienie dokumentacji medycznej osobie uprawnionej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 6. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się w formie:
  • kopii
  • wyciągu , odpisu ( z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem)
  • zapisu elektronicznego CD (np. badanie obrazowe),
  • do wglądu ( wymaga uzgodnienia terminu wglądu)
 7. Zgodnie z Aneksem nr 29/2024 do Zarządzenia nr 8/2017 Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie aktualne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
  • 0,52 zł za 1 stronę kopii,
  • 15,08 zł za 1 stronę odpisu kopii uwierzytelnionej
  • 15,08 zł za 1 stronę wyciągu
  • 3,01 zł za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (o ile szpital jest w posiadaniu tak wytworzonej dokumentacji, np. elektroniczne badania obrazowe)

  Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.
 8. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez pacjenta upoważnionej.
 9. Wzór stosownego wniosku można pobrać z niniejszej strony internetowej lub w Archiwum Zakładowym, budynek A -1 w godz. 07:00-14:00 (tel. 68 347 73 93)
 10. Odbiór udostępnionej dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Biurze Przyjęć Planowych lub w Archiwum Zakładowym, budynek A -1 w godz. 07:00-14:00
 11. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych przez pracownika upoważnionego przez Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie.

 

Załączniki