Treść artykułu

Poród rodzinny fizjologiczny w obecności osoby towarzyszącej.

§1.

Zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent przebywający w placówce medycznej ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, w tym do opieki osoby bliskiej, np. w trakcie porodu.

§2.

1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca.
2. Osoba nie może towarzyszyć przy porodzie, jeśli wykazuje w dniu wejścia na oddział szpitala objawy infekcji.
3. Niezbędne jest aby osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu nosiła maskę i była przebrana w strój umożliwiający ochronę epidemiologiczną – fartuch (otrzyma go w szpitalu od personelu sali porodowej) i obuwie ochronne.
4. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego, często dezynfekuje ręce, po dwóch godzinach od porodu opuszcza szpital.
5. Dopuszcza się kangurowanie noworodka przez ojca do dwóch godzin po porodzie.
6. Osoba towarzysząca stosuje się do zaleceń wydawanych przez personel medyczny.

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

lek. Joanna Harbuzińska-Turek