Treść artykułu
KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn.

Inspektor ochrony danych
Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez adres mailowy: iod@spzozwolsztyn.pl
lub telefonicznie: 68 347 73 82.

Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe pacjentów są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 20 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 4 ust. 3 punkt 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Narodowy Fundusz Zdrowia), a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, które zapewniają odpowiedni stopień zabezpieczenia danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wskazany w artykule 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do usunięcia danych, jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody to może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o wymogu podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 20 z dnia 27 sierpnia 2004 roku Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 4 ust. 3 punkt 1 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia. Konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana swoich danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczeń medycznych, poza sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, które wymagając udzielenia pacjentowi natychmiastowej pomocy lekarskiej ( art. 15 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej).

Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.