Treść artykułu

Opinie i Wnioski

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn jesteście Państwo niezadowoleni ze świadczonych przez nasz Szpital usług, lub w czasie pobytu w placówce pojawiły się uwagi czy wnioski, to mogą je Państwo przekazać poprzez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Aktualną informację odnośnie kontaktu z Pełnomocnikiem ds. Praw Pacjenta można uzyskać w zakładce Kontakt

W SPZOZ w Wolsztynie skargi i wnioski przyjmowane są:

 • w formie pisemnej i ustnej od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 14:35 przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta – tel. 68 347 74 05, pokój nr 9.
 • przez Sekretariat Dyrektora SPZOZ w Wolsztynie codziennie w godzinach 8:00 – 14:00 w formie pisemnej/elektronicznej - pokój nr 8,
  e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

Zadania Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

Zadaniem Pełnomocnika jest stworzenie niezbędnych warunków dla przestrzegania praw pacjentów. Pacjent, mający wątpliwości czy obawy w związku z przestrzeganiem swoich praw, potrzebuje wsparcia i porady przy ich egzekwowaniu, może skorzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.

Do obowiązków i zadań Pełnomocników ds. Praw Pacjenta należy w szczególności:

 • informowanie Pacjentów o ich prawach;
 • ochrona Praw Pacjenta oraz wskazania możliwości korzystania z nich;
 • uczestnictwo w rozwiązywaniu spraw interwencyjnych;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na pytania i skargi, wpływające od Pacjentów;
 • podejmowanie działań zmierzających do usunięcia przyczyn skargi, którą wniósł Pacjent;
 • pomoc i współpraca z opiekunem/rodziną Pacjenta, czyli osobami, które działają w interesie Pacjenta;
 • czuwanie nad przestrzeganiem praw Pacjenta;
 • przedkładanie Dyrektorowi Szpitala wniosków i propozycji rozwiązań dotyczących przestrzegania praw pacjenta.

Zadania Pełnomocnika ds. Kombatantów, Inwalidów Wojennych i Osób Represjonowanych

"Szpitale Przyjazne Kombatantom" to program, którego celem jest ułatwienie dostępu do opieki medycznej, poprawienie jakości i organizacji usług zdrowotnych, zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i godnych warunków leczenia osobom represjonowanym, kombatantom i inwalidom wojennym.

Podstawowym celem programu jest respektowanie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej. Przywileje z tytułu bycia kombatantem, inwalidą wojennym, osobą represjonowaną zostały zagwarantowane w polskim prawie. Artykuł 19 Konstytucji RP mówi o ich prawie do specjalnej opieki, a ustawa z 1991 r. - do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością uprawnione są osoby posiadające:

 • legitymację lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich;
 • legitymację inwalidy wojennego i wojskowego;
 • legitymację osoby represjonowanej lub stosowne zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych

Wgląd do dokumentacji medycznej

Każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji, prowadzonej w Szpitalu - na oddziale i w poradni. Podczas pobytu w Szpitalu dokumentacja udostępniana jest do wglądu w obecności lekarza lub pielęgniarki. Istnieje także możliwość uzyskania kserokopii lub oryginału dokumentacji (po wykorzystaniu do zwrotu) oraz zaświadczenia o hospitalizacji.

Jeśli chcą Państwo zapoznać się z Prawami Pacjenta i Regulaminem porządkowym Szpitala to dokumenty te znajdują się:

 • w Biurze Przyjęć Planowych
 • u każdej Pielęgniarki Oddziałowej


800 190 590 Telefoniczna Informacja Pacjenta

Jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

800 190 590 to dotychczasowy numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii Rzecznika Praw Pacjenta. TIP- Telefoniczna Informacja Pacjenta jest jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony praw pacjenta:
Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Możliwości kontaktu:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 82 50
fax.: (22) 532 82 30
email: kancelaria@rpp.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta - informacje o dyżurach na stronie http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo


Oceń szpital. Wypełnij ankietę "Głos matek".


Zwracamy się do Pani z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże nam dowiedzieć się jak wygląda opieka okołoporodowa w szpitalu, w którym Pani rodziła. Wyniki ankiet dla szpitala są prezentowane na portalu www.gdzierodzic.info
Na podstawie zebranych ankiet powstaje również ranking szpitali i oddziałów położniczych „Głos matek” Fundacji Rodzić po Ludzku, zamieszczony na portalu www.gdzierodzic.info. W rankingu uwzględniane są informacje z ankiet wypełnianych przez kobiety, które rodziły w ostatnich trzech latach kalendarzowych. Wyniki ankiet oraz ranking są aktualizowane co 24 godziny.

Fundacja Rodzić po Ludzku od lat monitoruje opiekę okołoporodową w Polsce – sprawdzamy, jak szpitale opiekują się kobietami i ich dziećmi, jak przestrzegają Standard Organizacyjny Opieki Okołoporodowej.


Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych


Podstawowe informacje


https://www.gov.pl/web/rpp/podstawowe-informacje3

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia szybką, pozasądową drogę do uzyskania rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

Wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych można składać od 6 września 2023 roku. Fundusz obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce począwszy od tego właśnie dnia. Wniosek może być także złożony, jeśli zdarzenie miało wprawdzie miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po wejściu ustawy w życie.

Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Maksymalna kwota świadczenia dla pacjenta wynosi 200 000 złotych. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie wynosi do 100 000 zł dla każdej z uprawnionych osób. Z wnioskiem o przyznanie świadczenia mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek (niepozostający w separacji) lub partner (konkubent). Wysokość świadczenia jest ustalana na podstawie szczegółowych wytycznych określanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta (jednak nie później niż w ciągu 3 lat od samego zdarzenia).

Wniosek podlega opłacie w wysokości 300 złotych. Przed jego złożeniem, sprawdź, czy spełniasz przesłanki do uzyskania świadczenia. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Rzecznik Praw Pacjenta wydaje decyzję w sprawie przyznania świadczenia w ciągu 3 miesięcy od otrzymania kompletnego wniosku. Wydając decyzję Rzecznik opiera się na opinii medycznej sporządzonej przez działający przy nim Zespół do spraw Świadczeń, składający się z doświadczonych lekarzy posiadających odpowiednią wiedzę dotyczącą badań klinicznych. Osoba niezadowolona z decyzji ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Odwoławczej. Od jej rozstrzygnięcia można z kolei wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Jeśli nie znajdziesz potrzebnych informacji w zakładkach, zadzwoń na Telefoniczną Informację Pacjenta pod numerem 800 190 590 lub wyślij wiadomość do naszego biuraZałączniki