Treść artykułu

UCHWAŁA NR LVI/355/2022
RADY POWIATU WOLSZTYŃSKIEGO

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2023 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1977 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Burmistrza Wolsztyna, Wójta Gminy Przemęt, Wójta Gminy Siedlec i Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej Rada Powiatu Wolsztyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wolsztyńskiego w 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wolsztyńskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wolsztyńskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.