Treść artykułu
Informacje na temat Projektu

Informacje na temat Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Dostępność Plus dla Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie  jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości wynosi 1 317 731,07 PLN (słownie jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy...

Podpisanie umowy na SOR

Informacja w zakresie realizacji postępowania przetargowego o sygn. PN/25/2018 pn. „Wewnętrzne roboty instalacyjno budowlane na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)" znak PN/25/2018 prowadzonego w ramach Umowy o dofinansowanie nr...

Podpisanie umowy o dofinansowanie SOR

W dniu 15.06.2018 roku w Ministerstwie Zdrowia Departamentu Funduszy Europejskich i eZdrowia Wydziału Ocen i Monitorowania w Warszawie doszło do podpisania Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00000257/1800 Projektu pn. „Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w...