Treść artykułu

Ewa Górka
Budynek D pok. nr 9
Poniedziałek – Piątek w godz. od 07:00 - 14:00
tel. 68 347 73 64
e-mail: egorka@spzozwolsztyn.pl

Współpraca z OPS polega na rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych Pacjenta, mających znaczący wpływ na poprawę stanu jego zdrowia, a tym samym pozytywnie oddziałujących na efektywność leczenia oraz skrócenie okresu jego hospitalizacji do niezbędnego minimum.

Zadania pracownika w SPZOZ w Wolsztynie:

  • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania pacjenta
  • udzielanie informacji dotyczących procedur kierowania do ZOL, DPS, ZPO.
  • pomoc w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji celem umieszczenia pacjenta w zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach.


WAŻNE: Na umieszczenie w placówce opiekuńczej bądź leczniczo-opiekuńczej pacjent wyraża świadomą zgodę potwierdzoną podpisem. Jeżeli ze względu na stan zdrowia nie jest zdolny do wyrażenia takiej zgody, decyzję u umieszczeniu w placówce opiekuńczej podejmuje Sąd Rodzinny.
W przypadku ubezwłasnowolnionego pacjenta decyzję o umieszczeniu podejmuje opiekun prawny.

BARDZO WAŻNE
Szpital nie jest jednostką opiekuńczą, niedopuszczalne są pobyty spowodowane względami socjalnymi. Oczekiwanie na jednostkę opiekuńczą trwa wiele miesięcy. Opiekę w okresie oczekiwania na miejsce w placówce opiekuńczej zobowiązana jest zapewnić rodzina pacjenta.