Treść artykułu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie zatrudni:

Lekarzy chętnych do odbycia rezydentury, lub rozpoczęcia specjalizacji

Zapewniamy możliwość realizacji programu rezydentury lub specjalizacji z:

  • chorób wewnętrznych,
  • chirurgii ogólnej,
  • położnictwa i ginekologii,
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • radiologii i diagnostyki obrazowej.


Oferujemy:

  • dopłatę dla lekarzy odbywających rezydenturę lub specjalizację (pensja podstawowa + 1500 zł),
  • forma zatrudnienia umowa o pracę,
  • mieszkanie (dopłata do czynszu),
  • doświadczoną kadrę lekarską.


W celu uzyskania bliższych informacji - kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osoba do kontaktu – Magdalena Birk, Dział kadr Tel. 501 334 542, adres email: mbirk@spzozwolsztyn.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SPZOZ w Wolsztynie, ul. Wschowska 3 64-200 Wolsztyn
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
e-mail:iod@spzozwolsztyn.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa danych osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.); natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody która może zostać odwołana w dowolnym czasie. SPZOZ w Wolsztynie będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  • Brak wyników